Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft en/of betaald ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

OVER

Algemeen Bij Loes is opgericht door Loes Meijer en is tevens degene die alle activiteiten verzorgd onder deze naam, tenzij anders vermeld. Bij Loes staat geregistreerd bij de KvK onder Bij L.O.E.S. en is gevestigd op Bergkampweg 17, 5825 AD Overloon.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bij Loes aangeboden diensten (lessen, trainingen, coaching, workshops, advies of anderszins), hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden aangemerkt als ‘dienst’, tenzij expliciet anders vermeld.

Locatie De locaties van de verschillende diensten zijn terug te vinden op de website of ontvang je via een persoonlijke uitnodiging. Loes behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de locatie, aanvangstijd of datum van de dienst te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

Verhindering Diensten kunnen telefonisch of per mail/app worden geannuleerd indien noodzakelijk. Zonder tijdige afzegging (tenminste 24uur voor aanvang) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare kan Loes de afspraak annuleren/verzetten.

Doorgang Het doorgang vinden van aangekondigde diensten in groepsverband is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, welke per dienst altijd naar inzicht en beoordeling van Loes is . Wanneer de dienst niet geleverd wordt, ontvangt de klant zo spoedig mogelijk, doch wel uiterlijk 3 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de dienst bericht.
Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op de tegen rekening.

Tarieven Geldende tarieven zijn beschikbaar op de site van Bij Loes (www.bij-loes.nl) of te verkrijgen via persoonlijk contact. Vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Waar facturen betaald worden door werkgevers, bedrijven of ondernemers (zakelijke facturen), zijn de genoemde prijzen op de website als exclusief BTW en wordt BTW op het aangegeven bedrag toegepast.

Betalingsvoorwaarden  Indien u een factuur heeft ontvangen (doorgaans bij coaching of diensten aan een bedrijf/organisatie): Factuur s.v.p. betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL94KNAB0501069658 t.n.v. Bij Loes ovv naam en factuurnummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak, of het traject, niet van start gaan. Tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen.

Indien u een betaalverzoek heeft ontvangen (doorgaans bij trainingen en workshops): geldt dat deze betaald moet zijn voor het definitief maken van de reservering en betaling dient vóór deelname aan de activiteit te geschieden. Tenzij anders overeengekomen.

Betalen in termijnen
Wanneer onderling overeengekomen, kun je bepaalde diensten in termijnen betalen. Je ontvangt de factuur voor het gehele bedrag en betaald volgens de afgesproken termijnen middels betaalverzoeken op afgesproken data.
Met het betalen van de eerste termijn ga je akkoord met het totaal verschuldigde bedrag.

Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de dienst verschijnt, dan heeft Loes Meijer of een daartoe gemachtigd persoon door Loes Meijer het recht om de klant de toegang tot deelname te weigeren.
Indien Loes Meijer door de wanbetaling van de klant is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de klant.
Facturen en betaalverzoeken worden altijd digitaal verzonden, tenzij anders afgesproken.

Deelname groepsactiviteiten
Toelating tot de dienst geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Loes is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele klanten als de groepen, steeds gerechtigd aangemelde klanten niet (verder) tot groepen toe te laten.

Mocht, tijdens de uitvoering van de dienst het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Loes gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het geld is hierbij niet aan de orde.

Bijzondere voorwaarden: Mocht een bepaalde dienst om bijzondere voorwaarden vragen, dan zal Bij Loes deze altijd vermelden (via bijlage) in mail of via de eigenschappen bij het product in de webshop, als het product daar aangeboden wordt. Een bijzondere voorwaarde kan inhouden dat een gekocht ticket niet restitueerbaar is.

Aansprakelijkheid In het geval van lichamelijke en/of psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts.
Loes Meijer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof/aangeboden dienst door de klant of enig ander derde. Deelname aan de dienst is vrijwillig. De klant is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de uitvoering van de dienst en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties.

Vertrouwelijkheid Alle informatie die tijdens de sessie/les/bijeenkomst of anderszins besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de (ouders van de) deelnemer kan besloten worden om derden in te lichten.
In het geval van dreigend gevaar voor de klant en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Loes Meijer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Bij Loes is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verslaglegging en archivering Bij Loes is niet wettelijk verplicht om coaching sessies in zijn geheel vast te leggen. Loes kan voor, tijdens en na de sessie enkele dingen noteren om de begeleiding goed te kunnen uitoefenen. Het dossier met aantekeningen wordt in eigen administratie gearchiveerd met inachtneming van de privacy regels.

Eigen verantwoordelijkheid De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Diensten kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Bij Loes is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.

Akkoord Door inschrijving en/of betaling wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Bij Loes

Bergkampweg 17
5825 AD Overloon
06-41893104
Bijloes@gmail.com
http://www.bij-loes.nl